Efektívna verejná správa aj v Žilinskom kraji.

/Efektívna verejná správa aj v Žilinskom kraji.

Efektívna verejná správa aj v Žilinskom kraji.

Zmena života mladých ľudí. Od mája 2018 do júla 2020 Rada mládeže Žilinského kraja realizuje nový projekt pod názvom: Zvýšenie občianskej informovanosti  a participácie mladých ľudí  Žilinského kraja na veciach verejných.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Hlavný cieľ projektu je:
Prostredníctvom rozšírenia a rozvoja kapacít RMŽK v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí a partnermi z verejnej správy vytvoriť prostredie priaznivé pre dlhodobú, systematickú a efektívnu prácu s mládežou v zapojených obciach Žilinského kraja za účelom dosiahnutia zámeru projektu a stimulovania progresívneho a udržateľného rozvoja spoločnosti.Špecifický cieľ č. 1 – Vytvorenie procesného modelu na efektívne zavádzanie systému práce s mládežou
Špecifický cieľ č. 2 – Zvýšenie kompetencií pracovníkov s mládežou na úrovni MNO i na úrovni VS ktorý ovplyvní

Špecifický cieľ č. 3 – Rozšírenie partnerskej spolupráce RMŽK za účelom overenia funkčnosti a implementovania vytvoreného procesného modelu

Špecifický cieľ č. 4 – Implementácia procesného modelu na zavedenie systému práce s mládežou do praxe v rámci miestnej samosprávy Žilinského kraja

Očakávaným prínosom projektu je zlepšenie vnímania verejnej správy mladými ľuďmi.

Hlavná aktivita projektu :

a/ Analýza a tvorba procesného modelu zameraného na zavádzanie systému práce s mládežou
b/  Školenie implementačných tímov a členov obecných rád mládeže/miestnych mládežníckych parlamentov,

c/ Pilotné overovanie funkčnosti procesného modelu,
d/ Implementácia procesného systému do praxe,

 

2018-07-11T00:03:10+00:006. máj, 2018|