V zmysle STANOV:

Členstvo v Rade

 • Členstvo v RMŽK je dobrovoľné.
 • Členom RMŽK sa môže stať každá detská a mládežnícka organizácia pôsobiaca na území Žilinského kraja, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:
  1. je registrovaná podľa zákona o združovaní občanov,
  2. jej základným cieľom sú neziskové aktivity vykonávané v prospech detí a mládeže,
  3. vyvíja celoročnú činnosť,
  4. rešpektuje dodržiavanie ľudských práv a nesmie propagovať nacionalizmus, militarizmus, náboženskú, rasovú či inú diskrimináciu, pričom združovanie členov a tvorba orgánov organizácie spĺňa základné demokratické princípy,
  5. spĺňa ďalšie podmienky určené buď týmito stanovami v Článku III, alebo právoplatným rozhodnutím Valného zhromaždenia.
 • Členom RMŽK sa môžu stať miestne organizácie, ktoré pôsobia na území Žilinského kraja a zložky celoslovenských organizácií pôsobiace na území Žilinského kraja.
 • Členom RMŽK sa môže stať mestský mládežnícky parlament (MMP) a obecná rada mládeže (ORM), ktorá má svoj štatút a pôsobí na území Žilinského kraja.
 • Členom RMŽK sa môže stať žiacka školská rada (ŽŠR), ktorá je zriadená podľa Zákona č. 596/2003 Zb. a pôsobí na území Žilinského kraja.
 • Členom RMŽK sa môže stať neformálne záujmové združenie (skupina) fyzických osôb, ktoré zastupuje aspoň 30 osôb do 30 rokov a pôsobí na území Žilinského kraja.

Vznik a zánik členstva v RMŽK

 • Na členstvo v RMŽK nevzniká právny nárok.
 • Žiadosť o členstvo predkladá písomne štatutárny orgán žiadateľa Predsedníctvu RMŽK. K žiadosti sa prikladajú stanovy alebo štatút, čestné prehlásenie o počte členov, doklad o právnej subjektivite (ak ho žiadateľ má). Neformálna skupina predkladá aj zoznam jej členov.
 • O udelení členstva rozhoduje Valné zhromaždenie alebo Predsedníctvo RMŽK svojim uznesením.
 • Členstvo v RMŽK trvá jeden kalendárny rok a pravidelne sa obnovuje tým, že člen RMŽK:
 1. doručí na RMŽK písomne/ elektronický prehlásenie o členstve v RMŽK na príslušný kalendárny rok,
 2. zaplatí členský príspevok za kalendárny rok.
 • Členstvo v RMŽK zaniká:
 • dňom zániku člena,
 • dňom vystúpenia člena z RMŽK,
 • dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia alebo Predsedníctva o vylúčení člena z RMŽK, alebo nesplnením podmienok pre obnovenie členstva podľa odseku 4.4.

Práva a povinnosti členov

 • Člen RMŽK má právo:
 1. podieľať sa na činnosti RMŽK,
 2. vyjadrovať svoje názory a stanovisko k činnosti RMŽK,
 3. byť pravidelne informovaný o činnosti orgánov RMŽK,
 4. rozhodovať na Valnom zhromaždení hlasovaním,
 5. navrhovať svojich zástupcov do orgánov RMŽK,
 6. navrhovať svojich zástupcov do poradných orgánov RMŽK,
 7. spolu s ostatnými členmi RMŽK podať žiadosť o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia RMŽK.
 • Člen RMŽK je povinný:
 1. dodržiavať Stanovy RMŽK a ostatné interné predpisy RMŽK,
 2. zachovávať dobré meno RMŽK,
 3. platiť členský príspevok,
 4. delegovať svojho zástupcu na Valné zhromaždenie,
 5. rešpektovať uznesenia orgánov RMŽK,
 6. poskytnúť svojim zástupcom v orgánoch RMŽK a poradných orgánoch RMŽK potrebnú súčinnosť pri výkone ich funkcie,
 7. poskytnúť súčinnosť orgánom RMŽK pri výkone ich činnosti,
 8. na požiadanie poskytnúť údaje o členskej základni.

Podrobnosti o uplatňovaní práv a povinností členov RMŽK upravujú interné predpisy RMŽK a uznesenia orgánov RMŽK.