Rada mládeže Žilinského kraja (skratka RMŽK) je občianske združenie, ktoré združuje detské a mládežnícke organizácie a mládežnícke neformálne skupiny – školské parlamenty, obecné rady mládeže, mládežnícke parlamenty a iné záujmové zoskupenia pôsobiace na území Žilinského kraja.  Bola založená v roku 2001.

Združuje 63 členských zoskupení, ktoré zastupujú 21 431 mladých ľudí v Žilinskom kraji.

VÍZIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

Žilinský kraj sa stane krajom s najpriaznivejšími podmienkami pre osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí. Rada mládeže Žilinského kraja bude uznávanou, kompetentnou a skúsenou organizáciou v Žilinskom kraji s odborným prístupom v oblasti participácie mladých ľudí, dobrovoľníctva, sociálnej prevencie, podpory zamestnanosti mladých ľudí, ľudských práv a medzinárodnej spolupráce v kontexte práce s deťmi a mládežou.

MISIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

 • zastupovať oprávnené záujmy mladých ľudí v Žilinskom kraji,
 • pomáhať pri vytváraní podmienok pre rozvoj mládeže,
 • spolupracovať pri tvorbe mládežníckej politiky,
 • pomáhať pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.

OBLASTI PÔSOBENIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

 • Tvorba a ovplyvňovanie mládežníckej politiky,
 • Podpora participácie,
 • Podpora dobrovoľníctva,
 • Podpora ľudských práv,
 • Rozvoj partnerských medzinárodných aktivít,
 • Podpora práce s mládežou s nedostatkom príležitostí,
 • Podpora zdravia a zdravého životného štýlu,
 • Rozvoj neformálneho vzdelávania,

CIEĽ  RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže.

HLAVNÉ AKTIVITY RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA:

 • aktivity na podporu participácie, dobrovoľníctva, inklúzie,
 • aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých ľudí a zber údajov (fokusové skupiny, prieskumy, štruktúrovaný dialóg, elektronické konzultácie a pod.),
 • pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky,
 • vzdelávacie aktivity, workshopy, semináre,
 • informačné semináre, webináre, verejné diskusie, konferencie,
 • aktivity zamerané na tvorbu komunikačných a propagačných nástrojov,
 • kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi,
 • medzinárodné aktivity (partnerské projekty).

Viac o projektoch tu: https://www.rmzk.sk/projekty/

 

Rada nevyvíja aktivity na podporu politických strán.

Viac o nás tu: