Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK) je demokratické, dobrovoľné združenie, nezávislé na politických stranách a hnutiach, ktoré vzniklo na základe zákona číslo 83/1990 Zb. a pôsobí na území Žilinského kraja. Založený sme boli v roku 2001.

 

Cieľ RMŽK

Cieľom RMŽK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.

Predmet činnosti RMŽK

 • zastupovať záujmy členov RMŽK,
 • v súlade s právnym poriadkom ovplyvňovať politiku štátu v prospech vytvárania predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže, v zmysle realizácie ich oprávnených záujmov, a tým sa podieľať na tvorbe štátnej regionálnej politiky voči mládeži,
 • prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť členov RMŽK a pre koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov,
 • aktívne spolupracovať s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže,
 • spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť vo sfére záujmov RMŽK,
 • poskytovať pre členov poradenské, metodické a informačné služby,
 • v spolupráci so zainteresovanými prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre činnosť detských a mládežníckych organizácií a ostatných venujúcim sa deťom a mládeži v rámci Žilinského kraja,
 • organizovať a realizovať vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež, dobrovoľníkov i mládežníckych pracovníkov rôznymi formami,
 • vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu detí a mladých ľudí, organizovať a realizovať aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a kriminalite a inej protispoločenskej činnosti,
 • organizovať aktivity vedúce k aktívnemu občianstvu mladých ľudí a ich participácii na veciach verejných,
 • vytvárať podmienky pre pravidelnú záujmovú krúžkovú a klubovú činnosť pre deti a mládež,
 • vytvárať podmienky pre realizáciu aktivít vedúcich k dodržiavaniu ľudských práv,
 • vytvárať podmienky pre aktivity vedúce ku kvalite životného prostredia.

 

Rada nevyvíja aktivity na podporu politických strán.

Viac o nás tu: