Young people’s path to employment alebo Cesta mladých k zamestnaniu je nový medzinárodný projekt, ktorý začíname od 01.05.2024.
Za výstupmi projektu stoja partneri: Rada mládeže Žilinského kraja ( SK), Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. (CZ), Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej(PL), Žilinsky samosprávny kraj (SK).
Všeobecný cieľ projektu je:
Podporiť kvalitu prípravy mladých ľudí na vstup do sveta ich zamestnania zvýšením metodickej podpory pracovníkov s mládežou, ktorí sa venujú príprave mladých ľudí na ich zamestnanie, ako aj rozvojom dôležitých kompetencií u mladých ľudí, ktoré im pomôžu byť úspešným a dobrým zamestnancom.
Čiastkové ciele sú :
▶Vytvoriť sumár potrieb a očakávaní zamestnávateľov od mladých ľudí v oblasti postojov a osobnostných zručností pri uchádzaní sa o zamestnanie.
Identifikátor naplnenia: Vytvorená správa potrieb a očakávaní zamestnávateľov od mladých zamestnancov.
Zapojených 75 podnikov a pracovných agentúr (WP č.2).
▶Vytvoriť metodiku vzdelávania pre pracovníkov s mládežou zameranú na rozvoj postojov a zručností mladých ľudí vo vzťahu k zamestnaniu.
Identifikátor naplnenia: Vytvorená, overená a publikovaná metodika v 3 krajinách. Zapojených 36 pracovníkov s mládežou absolvuje pilotné vzdelávanie v 3 krajinách počas 3 vzdelávaní. (WP č.3)
▶Vytvoriť príručku pre rozvoj kompetencií mladých ľudí, ktorí vstupujú do sveta zamestnania.
Identifikátor naplnenia: Vytvorená, overená a publikovaná príručka v 3 krajinách. Zapojených 72 mladých ľudí do overenia obsahu príručky v pilotných workshopoch v 3 krajinách počas 6 workshopov. (WP č.4)
▶Realizovať multiplikačné podujatia zamerané na šírenie a aplikáciu metodiky a príručky v širšej spoločnosti.
Identifikátor naplnenia: Podujatia za účasti 360 osôb v 3 krajinách počas 11 podujatí.(WP č.5)
Výstupy a výsledky projektu sú:
  1. Výstup: Správa potrieb a očakávaní zamestnávateľov od mladých ľudí v oblasti postojov a osobnostných zručností pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Výsledok: Používatelia správy získajú prehľad o kompetenciách, ktoré je potrebné rozvíjať pri vzdelávaní mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na zamestnanie, na základe čoho dokážu nastaviť následné vzdelávacie aktivity.

  1. Výstup: Metodika vzdelávania pre pracovníkov s mládežou zameraná na rozvoj postojov a zručností mladých ľudí vo vzťahu k zamestnaniu.

Výsledok: Pracovníci s mládežou získajú kompetencie potrebné pre vzdelávanie mladých ľudí pri ich príprave na zamestnanie, ktoré budú overené cez vzdelávania pracovníkov s mládežou.

  1. Výstup: Príručka pre rozvoj kompetencií mladých ľudí, ktorí vstupujú do sveta zamestnania.

Výsledok: Používatelia príručky (mladí ľudia aj pracovníci s mládežou) získajú praktické informácie potrebné k uchádzaniu sa o zamestnanie, ako aj vedomosti o tom, na čo sa zamerať pri nástupe do zamestnania.

Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom: Cesta mladých k zamestnaniu pod č. 2023-2-SK02-KA220-YOU-000178759 , realizovaného 05/2024-06/2026 a financovaného zo zdrojov EÚ.