V Kline sa začal zostavovať akčný plán na roky 2020-2021

Domov/V Kline sa začal zostavovať akčný plán na roky 2020-2021

V Kline sa začal zostavovať akčný plán na roky 2020-2021

Úvodné stretnutie k zostavovaniu akčného plánu v rámci projektu Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných, sa uskutočnilo 30.01.2020 s Radou mládeže.

Členovia RaMKy – Rady mládeže Klin na stretnutí postupne prechádzali opatrenia vychádzajúce zo stromu cieľov a ku každému opatreniu navrhli niekoľko bodov – aktivít, prípadne krokov, ktoré sú potrebné pre naplnenie daného opatrenia. Ku každému takémuto kroku zvolili termín konania, prípadne deadline. Ďalej stanovili každému kroku/akcii, kto bude zaň zodpovedať a kto bude spolupracovať pri jeho napĺňaní. Taktiež pridelili všetkým ktorom prioritu a odhadli rozpočet potrebný pre naplnenie, či uskutočnenie akcie/kroku.

Na nasledujúcom stretnutí sa budú na tvorbe akčného plánu spolupodieľať poslanci, pán starosta, či členovia spolkov pôsobiacich v obci.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.03

3. február, 2020|