Posledné dva roky všetci zažívame hektické obdobie. Denne sa dostávame do situácií, ktoré sú pre nás stresujúce a veľmi si uvedomujeme potrebu byť obklopení ľuďmi, ktorí nám rozumejú, vypočujú nás a poradia nám. Najviac sa to teraz odzrkadľuje na našej mládeži, ktorá si potrebuje budovať reálne vzťahy so svojimi rovesníkmi. A práve priestor na nadväzovanie nových osobných kontaktov im poskytuje ich druhý domov, ktorým je škola.

Školu však väčšinou žiaci vnímajú len ako inštitúciu, kde prebieha len formálne vzdelávanie na vyučovacích hodinách. K tomu, aby sa cítili u nás v škole pohodlne a príjemne aj počas prestávok, im chýbala vlastná miestnosť.

Preto sme sa ako členovia školského parlamentu chopili príležitosti a vybudovali sme v priestoroch našej školskej knižnice žiacku oddychovú Reset zónu.

A čo sme tým získali my, žiaci školského parlamentu? Komfortnú zónu, kde môžeme organizovať naše spoločné posedenia, kde plánujeme naše aktivity.  Utužili sme naše vlastné vzťahy, nakoľko sme spoločne strávili čas počas pracovných aktivít spojených s prerábkou priestorov.

No najväčšou odmenou pre nás bolo, keď sme mohli vidieť výsledok našej práce. V každom z nás zostal dobrý pocit, že sme svojou vlastnou činnosťou prispeli k zveľadeniu priestorov, ktoré žiaci budú navštevovať radi. A o tom, že je to pravda, svedčia ich pochvalné reakcie a aj snaha, s akou si vždy chcú počas prestávky obsadiť pre seba miesto.

V mene Školského parlamentu a žiakov našej školy by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za finančnú podporu Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý finančne podporil projekt našej Reset zóny z grantového programu „Podaj mi ruku“, vedeniu našej Spojenej školy v Nižnej a Rodičovskej rade Spojenej školy v Nižnej. Bez Vašej podpory by to nešlo!

Školský parlament z tento školy je členom RMŽK