Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obciam možnosť zapojiť šikovných mladých ľudí do systematického vzdelávania, ktoré je zamerané na rozvoj osobnostných kompetencií mladých, rozvoj projektové myslenia,  motiváciu zapojenia  do života miestnej komunity.

Projekt Aktívna mládež v komunite je určený pre mladých ľudí z obcí a organizácií v Žilinskom kraji. Pre mladých  ponúkame:

1/ účasť na sérii neformálnych vzdelávacích aktivít, kde sa naučia vytvoriť si dobrý projekt, pracovať v tíme, komunikovať s vedením obce,

2/ aplikovať to, čo sa naučia pri realizácii malého projektu v miestnej komunite, ktorý si každý účastník vytvorí,

3/ rozvinúť spoluprácu mladých ľudí – účastníkov vzdelávania – s miestnymi samosprávami pri realizácii malých projektov.

Realizovať sa budú 3 série v 3 mikroregiónoch Žilinského kraja. V každej sérii bude zapojených 16 účastníkov vo veku 15 – 22 rokov. Za jednu obec alebo organizáciu sa môžu prihlásiť max. 4 účastníci.

Účastníci série vzdelávaní a stretnutí sa naučia komunikovať, pracovať v tíme, pomenovať, čo by vo svojom okolí, komunite chceli zmeniť a prečo, komunikovať s vedením obce, naučia sa napísať malý projekt, na realizáciu ktorého dostanú finančný príspevok, naučia sa zúčtovať náklady na projekt aj vytvoriť záverečnú hodnotiacu správu.

Získané vedomosti a zručnosti môžu účastníci následne s našou pomocou využiť pri predkladaní a realizovaní ďalších projektov (napr. solidárne projekty z Európskeho zboru solidarity).

Vzdelávacie aktivity (školenia a workshopy) sa budú realizovať počas víkendov. Po absolvovaní vzdelávania účastníci získajú európsky certifikát Youthpass.

Vzdelávania sú bezplatné. Podmienkou je zúčastniť sa všetkých častí projektu, vrátane realizácie malého projektu.

Projekt je realizovaný v období 07/2023-11/2024. Presné termíny jednotlivých aktivít budú komunikované neskôr, podľa zostaví účastníkov v jednotlivých mikroregiónoch.

Obce môžu svoj záujem zapojiť mladých ľudí vyjadriť do 15.8.2023 na mail darina.ciernikova@rmzk.sk alebo 0908 965 002

Toto všetko realizujeme vďaka podpore z programu Erasmus + pre oblasť mládeže a športu.