Sedem mladých ľudí  a pracovníkov s mládežou získalo osvedčenie o  odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou : Lektor vzdelávacích aktivít  pre participáciu mládeže.

Rada mládeže Žilinského kraja ako vzdelávacie zariadenie realizovala v čase od 11.09.2020  do 16.05.2021 v rozsahu  50  hodín akreditované vzdelávanie  s číslom  o akreditácii: AKPSM/0026/2017/3/004. Vzdelávacie témy boli: Úvod do neformálneho vzdelávania a učenia sa (2h). Štýly učenia sa. Prvky a kontext školenia (6h). Metódy a techniky používané pri školenia (3h).  Stavba školenia. Organizácia a vyhodnotenie školenia (6h). Lektor pre rôzne formy mládežníckej participácie (3h). Individuálna práca- metodika programu (10h).  Hodnotenie školiteľskej aktivity (2h). Zručnosti lektora pri vzdelávaní (2h). Kompetencie osobnosti lektora a jeho role (3h).  Komunikačné zručnosti pri mládežníckej participácií v nástrojoch a princípoch fungovania samosprávy a štátnej správy (3h). Tímová práca v participácií mládeže na území školy, obce, kraja (2h).  Dynamika skupiny v presadzovaní záujmov mládeže a advokácia (2h). Prezentačné zručnosti pri motivácií a dôvodoch participáciu mládeže. Facilitovanie skupiny pri prekonávaní prekážok v participácií( 3h). Typológia účastníkov školenia a zvládnutie náročných situácií na školení. Etika školiteľa (3h)

Získané osvedčenie je dokladom o získanej odbornej spôsobilosti uskutočňovať špecializovanú činnosť v oblasti práce s mládežou vydaný podľa § 8 a§ 9 zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.