Vzdelávanie nových mentorov  pre  podporu mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže sa  realizovalo 15.-17.10.2021 v Terchovej a zúčastnilo sa ho 16 účastníkov . Obsahom 20 hodinové vzdelávanie bolo zamerané na  zásady fungovania mládežníckych parlamentov/ obecnej rady mládeže, ich  úlohy, zásady práce s mládežou a komunikácia,  na základné pravidlá skupinového mentoringu s praktickým využitím a zásady mentoringu  implementačnej, monitorovacej a vyhodnocovacej činnosti koncepčných dokumentov( ak obec, mesto ich má).

Aktivity sú realizované vďaka projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+ a “Hlas mladých”, ktorý je podporený  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorý administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.