Aktívna mládež v komunite je nový projekt, ktorý Rada mládeže Žilinského kraja spúšťa.
▶️ Ako názov hovorí je zameraný rozvoj kompetencií mladých ľudí, ktoré budú uplatňovať v aktívnom zapájaní sa do života miestnej komunity.
▶️ Získané kompetencie v niekoľko fázových vzdelávacích krokov (školení a workshopov) si overia pri realizácií malých projektov, ktoré budú realizovať v spolupráci s miestnymi samosprávami, pod mentorským vedením.
▶️ Projekt obsahuje vzdelávacie cykly v 3 mikroregiónoch Žilinského kraja. Výstupy projektu budú prezentované na krajskej konferencii.
▶️ Hlavným cieľom projektu je: Zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí na živote miestnej komunity osobnostným rozvojom.
*
Špecifické ciele:
1/ realizovať neformálne vzdelávanie mladých ľudí z vidieka v osobnostnom, inkluzívnom a participatívnom rozmere v troch
mikroregiónoch kraja,
2/ aplikovať získané kompetencie mladými ľuďmi pri realizácii malého projektu v miestnej komunite,
3/ podporiť spoluprácu mladých ľudí s miestnymi samosprávami pri realizácií malých projektov.
*
▶️ Všetky aktivity na seba nadväzujú s použitím metódy malých krokov. Spoju ide o 28 aktivít, do ktorých bude priamo zapojených 465 účastníkov. Tí do svojich malých projektov zapoja 480 ďalších účastníkov v miestnych komunít.
▶️ Očakávaným dopadom bude zvýšený záujem mladých ľudí o aktívne zapojenie sa do života miestnej komunity, podpora participatívneho prístupu k riešeniu problémov v obci. Zvýšenie zdravého sebavedomia mladých ľudí pri angažovanosti v miestnej komunite.
*
▶️ Toto všetko je vďaka podpore z programu Erasmus + pre oblasť mládeže a športu č. 2023-1-SK02-KA154-YOU-00014594