Základom dobrej a zmysluplnej zmeny je mať v obci vytvorený strategický dokument, ktorý je zameraný na zlepšenie života mladých ľudí v obci. Týmto dokumentom môže byť Koncepcia práce s mládežou, ktorú miestne zastupiteľstvo a vedenie obce prijalo za svoju stratégiu zmeny.

  • Aby dobré dlhodobé úmysly, ktoré sú naplánované, nezostali len na papieri, obsahujú aj krátkodobé akčné plány, kde sú pomenované aktivity, ktoré pomôžu naplniť ciele zamerané na zmenu.
  • Aby plány aktivít nezostali len na papieri, odporúča sa vytvoriť si plán implementácie akčných plánov, ktorý obsahuje jasné pomenovania toho, čo sa ide robiť, kto bude zodpovedný, koľko to bude stáť času, financií, ako to budeme monitorovať a hodnotiť.

Implementačný plán uľahčí realizáciu akčného plánu tým, že predstaví jasné kroky, ktoré je potrebné nasledovať. Obsahuje zdokumentované kroky, ktoré sa musia urobiť, aby sa úspešne dosiahli implementačné snahy.

Vo 8 obciach Žilinského kraja sa  realizoval projekt YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans v termíne 02/2021-01/2023 zameraný na vzdelávanie mladých ľudí, ktorí pracujú v obecných radách mládeže a ich mentorov a na implementáciu, monitorining a hodnotenie akčných plánov, ktoré boli súčasťou Koncepcií práce s mládežou v obci. Celý proces implementácie je spracovaný v dokumente Metodika implementácie, monitorovania a hodnotenia plnenia akčných plánov z koncepčných dokumentov

Projektom sme chceli podporiť a rozvíjať dialóg medzi mladými ľuďmi a ľuďmi s rozhodujúcou právomocou, dôležitými dospelými vo vidieckych obciach. Obciach, kde mali vytvorený  a prijatý strategický dokument:  Koncepciu práce s mládežou. Súčasťou tohto strategického dokumentu boli aj akčné plány, kde boli popísané krátkodobé aktivity, ktoré mali viesť k napĺňaniu opatrení v Koncepcií. Pri naplní týchto aktivít sa mal viesť intenzívny dialóg medzi pomenovanými skupinami. Po sérií stretnutí a plnení aktivít na základe skúsenosti sme reagovali na potrebu vytvorenia metodiky implementácie, monitorovania a hodnotenia plnenia akčných plánov strategických dokumentov.

Všeobecný cieľ projektu bol: podporovať štruktúrovaný dialóg medzi mladými ľuďmi a miestnymi tvorcami politík, podnecovať mládežnícku aktívnu účasť na demokratickom živote v obci, ktorý zvyšuje kvalitu ich života so zapojením tvorcov lokálnej politiky a tým tiež rozvíjať angažovaný prístup mladých ľudí aj na úroveň regiónu, na národnú úroveň aj globálnu/ európsku.

Špecifické ciele boli:

1/ Zvýšiť úroveň kompetencií mladých ľudí v oblasti štruktúrovaného dialógu, komunikácie, monitoringu, udržateľnosti

2/ Zvýšiť úroveň kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti podpory práce s mládežou a mentoringu

3/ Vytvoriť priestor pre zdieľanie, spoluúčasť, mladých ľudí a dôležitých dospelých pri napĺňaní implementácii, monitoringu a hodnotení plnenia akčných plánov a koncepčných dokumentov obcí zameraných na riešenie problémov mládeže formou štruktúrovaného dialógu .

4/ Vytvoriť metodiku implementácie, monitorovania a hodnotenia plnenia akčných plánov z Koncepčných dokumentov zameraných na rozvoj práce s mládežou v obci s príkladmi dobrej praxe.

Proces projektu bol realizovaný v obciach: Zákamenné, Ľubeľa, Rabča, Klin, Oravská Jasenica, Zubrohlava, Podhradie, Zábiedovo. Bol podporený z programu Erasmus +