Zriadenie rady mládeže obce Zákamenne

Domov/Zriadenie rady mládeže obce Zákamenne

Zriadenie rady mládeže obce Zákamenne

Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné 29.11.2019 zriadili v obci Radu mládeže obce MOS.

Cieľom  MOS je zastupovať  mladých ľudí vo vzťahu k vedeniu obce a sieťovať zoskupenia obce, ktoré sa venujú mládeži. Byť poradným mládežníckym orgánom starostovi aj zastupiteľstvu obce Zákamenné.

Predmet činnosti MOS:

  1. a) reprezentovať, presadzovať a obhajovať záujmy mladých ľudí žijúcich alebo študujúcich na území obce Zákamenné vo vzťahu k miestnej samospráve, ale aj k iným inštitúciám a organizáciám,
  2. b) iniciovať, organizovať a spolupodieľať sa na aktivitách týkajúcich sa života mladých ľudí v obci Zákamenné,
  3. c) informovať o mládežníckych aktivitách širokú verejnosť obce,
  4. d) spolupracovať s inými radami mládeže a mládežníckymi parlamentmi, ktoré pôsobia v iných obciach Slovenska aj v zahraničí.

A v zmysle novelizovaného zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou bude MOS zastávať pozíciu mládežníckeho parlamentu

  1. e) prerokovávať návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, návrhy iných dokumentov a opatrení prerokúvaných obecným zastupiteľstvom, ktoré sa týkajú mládeže v obci,
  2. f) prerokovávať s obecným zastupiteľstvom a starostom návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou v obci alebo majú dopad na mládež v obci,
  3. g) na základe pravidiel určených v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva sa zástupca MOS prizýva  na zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Navrh-štatutu-Rady-mládeže

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

30. november, 2019|