Dňa 10. decembra 2021 sa v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine konal druhý workshop s názvom „Zdravé názory ako podpora participácie”, ktorý bol zameraný na uplatňovanie kritického myslenia v súvislosti s názormi na podporu participácie. Cieľom bolo diskutovať aj o tom, aká je dôležitá práca s informáciami – odhalenie možnej manipulácie a práca s pojmami: „Kritické myslenie a narábanie s informáciami, utváranie názorov a postojov a kontrola vlastného myslenia“. Účastníci workshopu sa naučili odlíšiť pravdivé informácie od skreslených alebo nepravdivých, a ktoré sú objektívne a overené. Získané poznatky môžu využiť v aktívnom prístupe k podpore participácie a účasti mladých ľudí na živote svojej obce.

Workshop bol realizovaný v spolupráci s ICM Martin.

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.