Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline otvorila rok 2022 na škole svojou aktivitou.
Napísali nám: ” Aktivita sa realizovala v každej triede počas jednej vyučovacej hodiny. Trieda si mohla vybrať z ponuky dvoch aktivít:
a) na malý papierik si žiaci triedy napísali svoje mená, papieriky s menami sa losovali
tak, že každý si vybral papierik s menom jedného spolužiaka/spolužiačky a počas
hodiny mu/jej napísal, čo mu/jej želá do nového roku 2022. Prianie mohlo byť v tomto prípade osobnejšie a rozsiahlejšie,
b) žiaci si posadali do kruhu, každý si zobral čistý papier, na ktorý napísal svoje meno.
Papiere s menami sa posúvali do kruhu a každý napísal krátke, milé prianie tomu,koho papier práve mal. Takýmto spôsobom zavinšoval každý žiak každému.
Pri oboch príležitostiach sa žiakom rozdali perá s povzbudivou myšlienkou, ktoré sme obdržali od RMŽK “
Čím aktivita obohatila organizačný tím?
“Žiaci triedy si navzájom popriali krásne priania a prežili ako trieda spoločne pekný čas. Pre organizátorov to znamená, že robiť na škole aktivity s peknou myšlienkou má zmysel a oplatí sa to. Pri vymýšľaní aktivity sa opäť potvrdilo, že viac hláv = viac rozumu a ukázala sa dôležitosť spolupráce členov žiackej školskej rady.”
Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 
Zastrešujúcim organizátorom a podporovateľom aktivity v Žilinskom kraji bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizovala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.