Bolo to  v soboru 13. januára 2024, kedy sa v Žiline stretli aktívni mladí ľudia z 2. vzdelávacej série, aby získali ďalšie kompetencie, ktoré im umožnia napísať, realizovať aj hodnotiť vlastný malý projekt.

*

Po privítaní účastníci prezentovali svoje domáce úlohy, svoje stromy problémov. Školitelia poskytli účastníkom spätnú väzbu a obsahovo sa zamerali aj na problematiku následkov neriešených problémov a aktivít, ktoré môžu problém zmierniť. V ďalšej časti workshopu sa účastníci spolu so školiteľmi zamerali na strom cieľov, vysvetlenie teórie cieľa vrátane princípov pri formulovaní SMART cieľov a Bloomovej taxonómie s využitím metód neformálneho vzdelávania. Účastníci mali za úlohu následne ku každej aktivite napísať cieľ spolu s merateľnými ukazovateľmi. V závere workshopu dostali účastníci zadanie na domácu úlohu – vypracovať vlastný strom cieľov.
*
Aktivita bola realizovaná vďaka podpore z programu Erasmus + Projekt: Aktívna mládež v komunite.