Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023.

Žiadosť spolu s projektom musí byť doručená na Úrad Žilinského samosprávneho kraja v termíne najneskôr do 31. marca 2023.

Viac informácií tu: VÝZVA