Uzávierka: 26.mája 2023

Výška grantu: do 20 000,00 €

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR VYHLASUJE VÝZVU NA DOTÁCIU PRE ŽIADATEĽOV V TEMATICKEJ OBLASTI AKTUÁLNE PRIORITY V PRÁCI S MLÁDEŽOU:

  • Podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálnopatologickými javmi
  • Podpora inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
  • Rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou
  • Informačné a poradenské služby pre mládež
  • Podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti
  • Komplexná a zmysluplná post-covidová reintegrácia mládeže
  • Rozvoj kritického myslenia mládeže a prevencia šírenia dezinformácií
  • Zvyšovanie povedomia mládeže v oblasti civilnej ochrany
  • Aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov vojnového konfliktu na Ukrajine

Viac informácií k výzve nájdete tu: Priority 2023

Zdroj: MŠVVaŠ SR