Okolo nás žije mnoho ľudí, ktorým by bolo vhodné vyjadriť vďačnosť, uznanie a pozornosť. Nemusia robiť
obrovské zmeny, no snažia sa drobnými krokmi, tam kde žijú, pracujú či študujú, robiť svet krajším, milším
a ľudskejším. Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 je priestor, kde im svoju pozornosť, vďačnosť a úctu
môže vyjadriť skupina obyvateľov, či organizácia zo Žilinského kraja. Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť.

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka, v 7. ročníku, obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny
za aktívne občianstvo a ľudskosť.
Cena bude udelená v 5 kategóriách:
a/ Aktívny mládežník – mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite do
nej prináša hodnoty, ktoré ju obohacujú.
b/ Aktívny občan – osoba, ktorá je svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, dobrým príkladom
pre mladú generáciu.
c/ Top starosta/primátor – osoba, ktorá stojí na čele obce/mesta a okrem iných dôležitých oblastí sa venuje aj
komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.
d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá
sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.
e/ Top čin ľudskosti – významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom,
rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov, či
komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

„Poslaním tohto oceňovania je zviditeľnenie hodnôt aktívneho občianstva a ľudského prístupu. Je to miesto, kde
obyvatelia Žilinského kraja môžu prejaviť svoju pozornosť a úctu voči tým, ktorí obohacujú miestnu komunitu a sú
príkladom pre iných,“ povedala Karin Grobarčíková, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja.

Predkladateľom môže byť: právnická osoba (obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.)
alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne 5 členovia neformálnej skupiny). Každý
navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 14. 11. 2022 do 24:00 h cez tento formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPRuTyLg14G2N0RGn1ciIcFSrkpkO6tbZWqMVj1Xvkxva5A/viewform

K nominácii je potrebné na e-mail rmzk@rmzk.sk poslať 4 fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu
správy uviesť : ocenenie 2022. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu
(fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie na ocenenie tých, ktorí spĺňajú štatút oceňovania a tiež určí jedno
hlavné ocenenie v každej kategórií.

Udelenie ocenení je plánované na 02. decembra 2022 v Martine.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou,
ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Štatút aktívne  občianstvo a ľudskosť 2022