Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Asociácia krajských rád mládeže

hľadajú výnimočného mladého človeka na pozíciu

MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA SLOVENSKA pri OSN

Poslaním projektu Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri OSN na rok 2020 s presahom na rok 2021 je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030 a ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Rola mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky SR pri OSN je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí, keďže na obdobie jedného roka bude aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež, nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale taktiež verejným vystupovaním v jej mene.

Z tohto dôvodu hľadáme mladého človeka s jasnou víziou, ktorú bude vedieť uskutočniť vďaka svojej pracovitosti, vedomostiam a skúsenostiam. Vo výberovom procese sa sústredíme na výber charakterných lídrov a líderiek – šikovných mladých ľudí, ktorí si uvedomujú, že táto rola má byť o službe iným a hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú.

Práve preto budeme vo výberovom procese a samotnom výkone mandátu delegáta/delegátky OSN očakávať uskutočňovanie aktivít zameraných aj na mládež zo znevýhodneného prostredia.

Od vybraného delegáta/delegátky sa bude očakávať:
 • Prednášky v regiónoch SR na jednu z tém Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) OSN
 • Zameranie sa aj na mládež s menšími príležitosťami a znevýhodnením
 • Ochota poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách a pod.
 • Dvojtýždňová účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku alebo inom medzinárodnom fóre v kompetencii OSN a príprava prejavu *
 • Organizácia aspoň 1 sprievodného podujatia počas pobytu v NYC na Stálej misii SR pri OSN v spolupráci s mládežníckymi delegátmi a delegátkami OSN z iných krajín *
 • Účasť na podujatiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúcich sa mládeže v priebehu mandátu
 • Účasť na podujatiach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Podieľanie sa na šírení dialógu s OSN medzi mladých ľudí – iniciatíva UN75
 • Spravovanie založených účtov pre túto pozíciu na Instagrame a Facebooku
* v závislostí od vývoja situácie spojenej s vírusom COVID-19
Vybranému delegátovi/delegátke sa ponúka:
 • Príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN
 • Realizácia aktivít, pokrytie cestovných výdavkov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v New Yorku a pod.)
 • Účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v prípade jeho termínového presunu a uvoľnenia opatrení spojených s cestovaním na koniec roka 2020/začiatok roka 2021)*
 • Spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších
 • Mentoring od predchádzajúceho mládežníckeho delegáta
 • Organizačná podpora od IUVENTY pri organizácii prednášok a workshopov v regiónoch
* v závislostí od vývoja situácie spojenej s vírusom COVID-19
Formálne kritéria výberu:
 • Vek 18 až 25 rokov (vrátane)
 • Výborná znalosť anglického jazyka. Druhé kolo výberu bude prebiehať aj v anglickom jazyku
 • Časová flexibilita na vykonávanie mandátu (záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v rôznych regiónoch)
 • Preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru
 • Motivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne
 • Skúsenosť v oblasti práce s mládežou (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže, dobrovoľníctvo a pod.). Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi.
Výhodou:
 • Záujem o diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí
 • Znalosť ďalších rokovacích jazykov OSN
 • Skúsenosť s vystupovaním na verejnosti
Ak máte skvelý program, ktorý by mohol pomôcť mládeži na Slovensku v niektorej z oblastí Agendy 2030 a vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na jeho úspešné uskutočnenie, tak neváhajte a prihláste sa vyplnením prihlasovacieho formulára najneskôr do nedele 12. 7. 2020, 23:59 (SEČ) na tejto adrese: https://forms.gle/K68sCkGSiniYGqKG9 a zaslaním vášho štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku na emailovú adresu: osn.delegat@akram.sk
V online formulári sa od kandidátov a kandidátok okrem iného požaduje:
 1. Agenda, ktorej by ste sa ako delegát/delegátka venovali a zdôvodnenie jej výberu (v rozsahu max 1500 slov) v slovenskom jazyku.

Uveďte a zdôvodnite, akou čiastkovou témou vašej osobnej preferencie by ste sa chceli zaoberať počas trvania vášho mandátu v slovenskom verejnom priestore.

Stručne v bodoch navrhnite, akú tému by ste chceli riešiť, akým spôsobom, v akom časovom harmonograme a v spolupráci s kým – čo je cieľom celej aktivity, aký by mal byť výstup na konci mandátu.
 1. Esej v anglickom jazyku v rozsahu (1000 – 1500 slov) na tému:

We have 10 years to fulfil the United Nations´s Agenda 2030. Which new solutions can young people provide to fulfil the Sustainable Development Goals by 2030?

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor (prebiehajúci aj v anglickom jazyku) pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM, IUVENTY a predchádzajúcej mládežníckej delegátky SR pri OSN. Pohovory sa uskutočnia v stredu 22. 07. 2020 na MŠVVaŠ SR.
V prípade akýchkoľvek otázok spojených s výkonom mandátu sa môžete obrátiť na bývalých mládežníckych delegátov prostredníctvom Facebooku alebo Instagramu:

Petra Pauerová
@petrapauer

Dominik Porvažník
@dominikporvaznik