Výzva “ENVIROPROJEKT 2020”

Domov/Výzva “ENVIROPROJEKT 2020”

Výzva “ENVIROPROJEKT 2020”

Uzávierka: 9. apríl 2020

Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj v tomto roku vyčlenilo finančné prostriedky určené na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT-2020”.

Tematické okruhy sú:

  • predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha
  • prechod na obehové hospodárstvo: viac recyklácie – menej skládkovania
  • ochrana biodiverzity v areáli školy
  • zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva v našej obci

Rozvojové projekty by mali byť zamerané na tvorbu vlastného environmentálneho programu školy, implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu, metodické a učebné materiály a pomôcky a na konkrétne praktické aktivity so žiakmi.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný Formulár žiadosti

Všetky potrebné informácie si môžeš prečítať v odkaze 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

9. marec, 2020|