Záverečná správa z dotazníkového prieskumu Rady mládeže obce a mládežníckeho parlamentu ( ďalej len RMaMP)  na Slovensku

Aktivity:

Do RMaMP mladí ľudia vstupujú hlavne preto, že to berú ako koníček (záľubu) a užijú si tu veľa zábavy so svojimi priateľmi. Významným dôvodom členstva je tiež získavanie dôležitých informácií pre mládež a tiež zastupovanie ich záujmov v rade. Členovia sú veľmi aktívni v oblasti výpomoci na akciách organizovaných obcou, mestom alebo inou organizáciou.

  • Výstup: slovenskí členovia RMaMP sa zameriavajú hlavne na zábavu spojenú s členstvom, hľadanie dôležitých informácií a na participáciu na rôznych akciách.

Štruktúra:

Prvou zásadou členov RMaMP je sústredenie sa na získanie vzdelávania. Druhou zásadou je reprezentovať záujmy mladých ľudí v meste. Treťou zásadou je osobná účasť na stretnutiach a sledovanie sociálnych sietí kvôli získavaniu informácií. Štvrtou zásadou je spolupráca s obcou/mestom a obecným/mestským zastupiteľstvom. Piatou a poslednou zásadou je účasť na príprave programu zasadnutia RMaMP.

  • Výstup: slovenskí členovia RMaMP sú aktívni pri získavaní vzdelávania, v spolupráci s vedením obce/mesta, v reprezentovaní záujmov mladých ľudí v obci/meste a v oblasti tvorby svojich aktivít.

Silné stránky:

Výhodou je zameranie členov na dlhodobé členstvo v RMaMP a s tým spojená ich túžba v budúcnosti viesť svoj vlastný tím alebo RMaMP. Sú aktívni a zapájajú sa do už prebiehajúcich akcií alebo organizujú svoje vlastné akcie.

  • Výstup: silné stránky u slovenských členov RMaMP sa prejavujú hlavne v oblasti dlhodobého členstva, budúceho záujmu o vedenie tímu a zvýšenej aktivity v oblasti zapájaní sa do organizovaných akcií.

Ostatné:

Zaujímavým zistením je, že slovenskí členovia RMaMP požadujú hlavne pozornosť obce/mesta a úzku spoluprácu s obecným a mestským zastupiteľstvom, čo ich motivuje k ďalšej činnosti. Tiež sa radi a aktívne zapájajú do rôznych aktivít, ktoré organizujú obce, mestá alebo rôzne organizácie. Negatívnym javom je hlavne neschopnosť motivovať mladých ľudí v obci/meste k zapojeniu do RMaMP. Mladí ľudia v obci/meste väčšinou nevedia o tom, že RMaMP existuje alebo majú strach do nej vstúpiť.

Štruktúra:

Štruktúra RMaMP  je jasná s pevne danými rolami a voľbami s pravidelným stretávaním. RMaMP sú oficiálne uznané obecným a mestským zastupiteľstvom a fungujú väčšinou ako poradný orgán vedenia obce/mesta. Skoro každá zo zapojených RMaMP má svojho koordinátora, ktorý je väčšinou pracovníkom obce/mesta a zabezpečuje kontakt s vedením obce/mesta a rozvíja motiváciu členov RMaMP.

Silné a slabé stránky RMaMP :

Silnou stránkou je všeobecne veľmi dobrá komunikácia s vedením obce/mesta a vzájomná podpora. Členovia RMaMP sú hrdí, že vedia zaujať verejnosť svojimi aktivitami. Sú platnými členmi rozvoja obce/mesta. Chýba im často oficiálne zázemie na schôdzky, stretávania a technická podpora. Potrebujú zlepšiť tímovú spoluprácu a viac zapojiť všetkých členov do svojich aktivít – motivovať ich. Povedomie o činnosti RMaMP je nedostatočné a je potreba rozvíjať kompetencie jednotlivých členov.

Potreby

Členovia RMaMP radi vymýšľajú nové aktivity a spôsoby, ako prispieť obci/mestu a jej obyvateľom. K tomu je potrebné viac rozvíjať konkrétne zručnosti a schopnosti a vidieť viac príkladov dobrej praxe z ostatných obcí/miest a RMaMP. K svojim aktivitám potrebujú podporu rozpočtu z obce/mesta a koordinátora, ktorý ich motivuje, radí im a vedie ich v realizácii jednotlivých aktivít.

Účel

Zmyslom je podpora záujmov mládeže v rôznych oblastiach a rozvoj kvalitného trávenia voľného času. Snahou je priniesť viac aktívneho občianstva a záujmu do životov mladých ľudí. Stratégia činností väčšinou chýba alebo nie je formálne vyjadrená. Mladí si uvedomujú, že ich hlas v spoločnosti je dôležitý.

Vzťahy:

Vzťahy vnútri RMaMP sú veľmi dobré, priateľské a otvorené. Niekedy dochádza k problému porozumieť si medzi najmladšími a najstaršími členmi RMaMP. Spolupráca s vedením obce/mesta je otvorená a vzájomne podporujúca. Členovia RMaMP majú možnosť pravidelne sa stretávať so starostom obce, primátorom mesta a sú súčasťou zasadnutia zastupiteľstva. Činnosť je propagovaná v miestnej tlači, na sociálnych sieťach, plagátoch a pod.

Vplyv:

Aktívni členovia RMaMP sa snažia pozitívne motivovať ostatných a odovzdávať im nadobudnuté zručnosti a skúsenosti. Každý člen môže vznášať návrhy a rozhoduje o svojom rozsahu vplyvu. Pre väčšie zapojenie sa v RMaMP chýba jasne definovaná motivácia (finančná, iná).

V súčasnej pandémii je vplyv RMaMP minimálny, ale v bežných časoch je vplyv vďaka uskutočneným akciám pomerne veľký.

Kompetencie:

Byť platným členom RMaMP je byť aktívny, komunikovať a vymýšľať nové aktivity a pomáhať ostatným, aktívne hľadať riešenia, byť zodpovedný. Je potrebné sa viac vzdelávať v rôznych kompetenciách a odovzdávať si naučené zručnosti medzi sebou navzájom. Školenie by mala byť predovšetkým praktická, zábavná a pravidelná aktivita, aby sa vzdelávali postupne všetci členovia.

Prieskum bol realizovaný vďaka podpore programu ERASMUS + z projektu YC2 – Youth Councils Yet Coming ako výstup O1