Asociácia krajských rád mládeže vyhlasuje súťaž v tvorbe videa pre rok 2021.

HLAVNÉ DÁTUMY:

Vyhlásenie súťaže: 20.októbra 2021

Uzávierka doručení videí do súťaže: 15.novembra 2021

Vyhlásenie víťazov  30.novembra 2021

CENY pre víťazov:

Darčeková poukážka :

  1. miesto vo výške 300,00€
  2. miesto vo výške 200,00€
  3. miesto vo výške 100,00€

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:

Posolstvo videa k téme,  Kreativita a zábava, Formálne kritéria a kvalita záznamu

Hodnotiaca porota :

Vyhlasovateľ súťaže menuje odbornú porotu. Odborná porota bude mať  5 členov

PRAVIDLÁ ÚČASTI

Zapojiť sa môže každý vo veku 13 – 30 rokov, kto v stanovenom termíne do 15. novembra 2021 do 24:00 h doručia originálne  video, ktoré spĺňa tieto pravidlá:

1/  Videa musia mať obsahové zameranie na súťažnú tému :

Motivácia mladých ľudí  k záujmu o svoje okolie a pomoc druhým.

2/  Do súťaže budú zaradené len tie videá, ktoré sa budú týkať súťažných tém a splnia kritérium

maximálnej dĺžky :  3 minúta.

3/  Video bude obsahovať :

a/ názov: Ruky máme nielen na to, aby sme brali, ale aj tvorili a pomáhali

4/  Jeden účastník/ zoskupenie  môže do súťaže zaslať jedno video.

5/  Mená tvorcov videa a použitá hudba bude uvedená v závere videa.

5/  Účastníkom môže byť jednotlivec  alebo skupina ľudí (zoskupenie- autorský kolektív), ktorú však bude zastupovať človek, ktorý prihlásil príspevok do súťaže cez mail ciernikova.akram@gmail.com

6Do predmetu mailu  napísať : RUKY

Cez mail na ciernikova.akram@gmail.com je  potrebné poslať  tieto údaje:

a/ Meno a priezvisko autora ( resp. zástupcu skupiny),

b/ Rok narodenia,

c/ Bydlisko,

d/  Kontakt (e-mail)

e/ link na stiahnutie videa

7/  Video musí byť doručené cez internetové portály z ktorých ho bude možné stiahnuť.

8/ Zaslaním videa do tejto súťaže účastník súhlasí s použitím videa na propagáciu alebo v rámci

kampane organizátora súťaže bez ohľadu na to, či získa ocenenie.

9/  Videá vyhodnotí hodnotiaca komisia na základe splnenia kritérií.

Vyhlásenia a pravidlá súťaže