V dňoch 13.-14.6.2022 sa v Rajeckých Tepliciach stretli partneri nové spoločného projektu “Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie“, ktorý je podporený z programu Erasmus +.  Partneri, ktorými sú Rada mládeže Žilinského kraja ( SK), IPčko , o.z (SK), Sirius Centar za psihološko savjetovanje , edukaciju i istraživanje (HR), Petrklíč help , z.s (CZ), SPACE s.r.o . (CZ) si dohodli systém spolupráce a komunikácie, čerpanie finančných prostriedkov a podpísali partnerské zmluvy. Rozvinuli podrobnejšie obsah 1. výstupu, ktorý tvoria prípadové štúdie poukazujúce na stavy vyhorenia a stresu u mladých ľudí a následne spravovanie virtuálnej reality, ako zvládať tieto náročné stavy. Išlo o 1. nadnárodne stretnutie partnerov.

CIELE  PROJEKTU:

1/ Skvalitniť neformálne vzdelávanie zavedením metódy využitia virtuálnej reality. Indikátor: vytvorené simulácie vo virtuálnej realite zamerané na predchádzanie stavu stresu a vyhorenia mladých lídrov.

2/ Zvýšiť metodickú podporu pracovníkov s mládežou pre prácu s mladými lídrami z rôznych zoskupení.

Indikátor: vytvorená, overená a publikovaná metodika v 3 krajinách. 21 pracovníkov s mládežou absolvuje pilotné vzdelávanie vedené metódami neformálneho vzdelávania.

3/ Podporiť implementáciu vzdelávacích blokov s uplatnením virtuálnej reality vo vzdelávaní pri práci s mládežou.

Indikátor: vytvorený manuál pre pracovníkov s mládežou zameraný na implementáciu vzdelávania s využitím technológie virtuálnej reality.

VÝSTUPY A VÝSLEDKY  PROJEKTU:

1/ Výstup: Súbor simulačných aktivít vo virtuálnej realita zameraný na predchádzanie stresu a vyhorenia pri práci s mládežou s prípadovými štúdiami

Výsledok: Použivatelia súboru simulačných aktivit virtuálnej reality získajú novú metódu v práci s mládežou.

Vedúci partner: SPACE /CZ/

2/ Výstup: Metodika neformálneho vzdelávania pracovníkov s mládežou zameraná na predchádzanie stresu a vyhoreniu u mladých lídrov s využitím simulačných aktivít virtuálnej reality

Výsledok: Pracovníci s mládežou získajú kompetencie potrebné pre vzdelávanie mladých lídrov pri predchádzaní vyhorenia

Vedúci partner: RMŽK /SK/

3/ Výstup: Manuál pre pracovníkov s mládežou ako implementovať vzdelávacie bloky, metodiku so simulačnými

aktivitami virtuálnej reality do práce s mladými lídrami

Výsledok: Používatelia manuálu získajú praktické informácie ako pracovať s metodikou a virtuálnou realitou v nej

zapracovanou.

Vedúci partner: SIRIUS /HR/

 

Viac o projekte tu: PPT projekt VR – 13.-14.6.2022