Na pracovnom stretnutí dňa 19.8.2019 mladí ľudia spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva otvorili diskusiu k definovaniu cieľov a opatrení pre prvú oblasť pripravovanej koncepcie práce s mládežou.

Pracovné stretnutie nadviazalo na výstupy z analytickej fázy projektu a prinieslo návrh tzv. stromu cieľov pre prvú prioritu budúceho koncepčného dokumentu, ktorou je vytvorenie “vhodných podmienok na rozvoj športových aktivít v obci”.

Medzi základné ciele, ktoré navrhli účastníci stretnutia patrí zvýšenie zapojenia mladých ľudí do športových aktivít v obci či zlepšenie propagácie obce prostredníctvom športu.

K uvedeným cieľom boli navrhnuté indikátory ako aj opatrenia na ich dosiahnutie ako napr. obnovenie činnosti futbalového klubu, zapojenie mladých ľudí do údržby športových areálov a pod.

Na ďalších pripravovaných stretnutiach budú podobne spracované ciele a opatrenia pre ďalšie oblasti identifikované počas analýzy.

 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.