Sekcia pre mládež Rozvojová agentúry Žilinského samosprávneho kraja n.o. organizovala  22.6.2022 konferenciu „Budúcnosť mládeže v Žilinskom kraji“ na ktorej nechýbal ani zástupca vedenia Rady mládeže Žilinského kraja a viaceré členské mládežnícke zoskupenia.

V časti Sieťovania a podpora neformálneho vzdelávania  sme mali možnosť predstaviť svoju misiu a podeliť sa o naše skúsenosti z tejto oblasti.

Odpovede na základné otázky :

 • Predstavte nám vašu organizáciu, prečo vznikla, aký je jej cieľ?

RMŽK vznikla v roku 2001, kedy vznikali samosprávne kraje. Medzi hlavné poslanie  patrilo od začiatku sieťovanie mládežníckych organizácií a neformálnych skupín, pracovníkov, ktorí sa im venujú. Organizácia existuje na členskej základni, ktorú sieťujeme. V súčasnosti máme 61 členských mládežníckych zoskupení z kraja. CIEĽ  RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA : zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak  pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže. Pri zrode organizácie bola myšlienka, ktorá stále pretrváva aj po 20 rokov existencie zamerať sa na

 • tvorbu mládežníckej politiky v kraji
 • spolupráce so samosprávnym krajom
 • podpora mladých ľudí v záujme o veci verejné, teda o participáciu.

Neskôr sa ukázali aj iné potreby:

 • Rozvoj neformálneho vzdelávania,
 • práca s vidieckou mládežou,
 • s deťmi so zdravotným postihnutím ( rodiny s onkologickým ochorením detí), 
 • podpora dobrovoľníckej činnosti,
 • poskytovanie servisu organizovanej a hlavne neorganizovanej mládeže, kde patria školské parlamenty ( bývalé žiacke školské rady), mestské mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže.
 • Podpora ľudských práv- na Slovensku sme koordinovali európsku kampaň Bez nenávisti No hate
 • Viedli sme a koordinovali Národnú konferenciu pre mládež v čase predsedníctva Slovenska v Rade EU,
 • Dôležitou súčasťou našej činnosti je aj tvorba strategických dokumentov obci a miest: Koncepcií práce s mládežou v obci, meste ( tvorili sme s vedením 19 obci kraja dokumenty)
 • Aby sme kvalitu uvedených tém rozvíjali viac rozbehla organizácia aj medzinárodné projekty, kde získava nové poznatky v práci a s mládežou a mládežníckymi pracovníkmi.

VÍZIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

     Žilinský kraj sa stane krajom s najpriaznivejšími podmienkami pre osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí.

      Rada mládeže Žilinského kraja bude uznávanou, kompetentnou a skúsenou organizáciou v Žilinskom kraji s odborným prístupom v oblasti participácie mladých ľudí, dobrovoľníctva, sociálnej prevencie, podpory zamestnanosti mladých ľudí, ľudských práv a medzinárodnej spolupráce v kontexte práce s deťmi a mládežou.

MISIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

 • zastupovať oprávnené záujmy mladých ľudí v Žilinskom kraji,
 • pomáhať pri vytváraní podmienok pre rozvoj mládeže,
 • spolupracovať pri tvorbe mládežníckej politiky,
 • pomáhať pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.

OBLASTI PÔSOBENIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA (dôvod existencie)

 • Tvorba a ovplyvňovanie mládežníckej politiky, 
 • Podpora participácie,
 • Podpora dobrovoľníctva, 
 • Podpora ľudských práv, 
 • Rozvoj partnerských medzinárodných aktivít, 
 • Podpora práce s mládežou s nedostatkom príležitostí, 
 • Podpora zdravia a zdravého životného štýlu, 
 • Rozvoj neformálneho vzdelávania,

 

 •  Akým spôsobom fungujete, ako riešite problémy, ako sa zladzujete v spolupráci, ako si nastavujete fungovanie? Kto rozhoduje do akých projektov pôjdete – tipy, inšpirácie, prekážky. Ste otvorený novým možnostiam spolupráce?

Fungujeme na členskej báze. (61 členských mládežníckych zoskupení v súčasnosti). Poskytujeme im servis, poradenstvo a možnosť vzdelávania, podporu ich činnosti, sieťovanie.

Máme jasnú ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU, ktorú tvoria zástupcovia členských zoskupení ( mládežníckych organizácií, školských a mestských parlamentov a záujmových skupín)

Orgánmi sú : 

 • Valné zhromaždenie, 
 • Predsedníctvo RMŽK, 
 • Predseda RMŽK, 
 • Riaditeľ Kancelárie projektového riadenia RMŽK (KPR), 
 • Kontrolná komisia RMŽK.
 • Kto rozhoduje do akých projektov pôjdete?

Máme kolektívne vedenie. Ideme do projektov, ktoré podporujú mladých ľudí a pracovníkov s mládežou podľa ich potrieb. Predsedníctvo určuje misiu a poslanie organizácie  a je reprezentačnou časťou organizácie a administráciu  projekty riadi výkonná Kancelária projektového riadenia.

Prekážky pri projektoch s ktorými sa musíme popasovať je  : veľa papierovačiek, niekedy personálno-odborné obsadenie, nedostatok finančných prostriedkov.

Novým možnostiam spolupráce sme stále otvorení o čom hovorí, že v súčasnosti riadime 3 partnerské mládežnícke medzinárodné projekty. Znakom otvorenosti je aj našich 61 členských organizácií s ktorými spolupracujeme a a máme avízo, že chcú s nami spolupracovať ďalší, hlavne v témach podpory aktivít ( mentorskej, poradenskej), neformálneho vzdelávania a metodickej podpory.

 •  Predstavte si situáciu, že už nebudete existovať? Čo by sa zmenilo? Čo by chýbalo svetu okolo vás?

 Čo by sa zmenilo by mohli povedať hlavne naše členské organizácie, ktoré už viac ako 20 rokov stoja v radoch RMŽK.

 Chýbala by tu podpora vidieckej mládeže, školských a mestských parlamentov.  Chýbalo by tu sieťovanie na systematickej báze ( každý rok obnovujú členstvo).

Chýbal by v kraji hlas mladých z radov občianskej spoločnosti.

Chýbal by partner pre kľúčových hráčov v mládežníckej politike či už na národnej, regionálnej a miestnej úrovní.

Chýbala by tu zastupiteľská štruktúra mládeže z občianskeho sektora.

Chýbala by téma participácie mládeže- podpora mladých v záujme o veci verejné.

 •  Aké výhody má byť súčasti či už formálne alebo neformálnej väčšej siete spolupráce?

Z našich niekoľkoročných skúsenosti spolupráce na medzinárodných projektoch či na národnej úrovni ( členovia RMS a AKRAM) je

 • zdieľanie skúsenosti,
 • hľadanie aktuálnych téma podpora ich realizácie,
 • vytváranie spoločných metodik,
 • aktuálnejšie ponuky pre širšiu cieľovú skupinu mladých aj pracovníkov s mládežou,
 • hlbšia a kvalitnejšia obhajoba záujmov mladých ľudí,
 • Podpora osôb, ktoré vstupujú do regionálnych a národných parlamentov, ktoré budú skutočne obhajovať záujmy širokej skupiny mladých ľudí nielen niektorých sektorov.