Pod úradom vlády sa otvorilo pre tento rok grantové kolo na podporu talentovanej mládeže.
Viac o samotnej výzve:
Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov 
Cieľom je podporiť talentované deti, mládež a študentov – jednotlivcov, ktorí vynikajú v oblasti vedomostnej, športovej, umeleckej (napr. hudobná, výtvarná, herecká, a pod.) a ktorí vďaka podpore z rozpočtovej rezervy predsedu vlády budú môcť rozvíjať svoje schopnosti a napredovať.
Podpora je zameraná najmä na nasledovné aktivity: 
a) účasť na pobytových podujatiach (tuzemských aj zahraničných) zameraných na rozvoj a prácu s talentovanou mládežou; napr. účasť na kempoch, sústredeniach, vzdelávacích aktivitách a pod.),
b) účasť na slovenských, resp. svetových súťažiach pre talentované deti, mládež a študentov,
c) zvyšovanie kvality podmienok na rozvoj talentovanej mládeže.
V rámci podpory sú oprávnenými výdavkami najmä:
a) ubytovanie, stravné,
b) účastnícky poplatok (štartovné),
c) cestovné náklady,
d) nákup pomôcok potrebných na rozvíjanie talentu (športovej výbavy, kníh, učebníc, kostýmov, hudobných nástrojov a pod.).
Nepodporujú sa kolektívy, ale iba jednotlivci (aj keď sú súčasťou kolektívu). Žiadosť nepodáva jednotlivec, ale subjekt uvedený v tomto dokumente ako oprávnený žiadateľ.
V rámci predkladania projektu je potrebné priložiť aj všetky doklady preukazujúce výsledky, ktoré boli dosiahnuté, ako napr. umiestnenia v súťažiach, olympiádach, majstrovstvách Európy, a pod. Minimálna výška podpory je 500 Eur. Maximálna výška podpory je 5 000 Eur.