Motivujme a podporujme sa navzájom!

Domov/Motivujme a podporujme sa navzájom!

Motivujme a podporujme sa navzájom!

Utorok 28. mája prebiehalo posledné analytické stretnutie (získavanie ifnormácií) s obyvateľmi obce Oravská Jasenica v priestoroch obecného úradu. Na stretnutie prišli zástupcovia mladých ale i dospelých a spoločne diskutovali na tému práce s mládežou v obci o jej silných a slabých stránkach. Výstupy zo stretnutia (vid’. príloha) budú zapracované v koncepcii práce s mládežou v Oravskej Jasenici do roku 2027. Z výstupov a pomenovaných problémov je pre občanov dôležitá vzájomna podpora a podpora zo strany obce, ktorá je motivačným faktorom pre realizáciu ďalších aktivít v obci pre mladých ľudí a pri tvorbe medzigeneračných aktivít.

 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

2. jún, 2019|