Mladí ľudia z obce Rabča, Zábiedovo, Oravská Jasenica a Ľubeľa sa stretli 27.-29.8.2021 na 3 dňovom vzdelávaní pre členov obecných rád mládeže v Párnici.

Spoločne zažívali aktivity, ktoré im rozšírovali poznatky, zručnosti v témach: aktívne počúvanie, podávanie a prijímanie spätnej väzby, vedenie štruktúrovaného dialógu, predchádzanie konfliktných situácií v komunikácii,  zásady fungovania, úlohy a pôsobnosti obecnej rady mládeže ako mládežníckeho parlamentu obce, ktorý pracuje v tíme,  zásady implementačnej, monitorovacej a vyhodnocovacej činnosti a ďalšie boli súčasťou dynamického vzdelávania.

Vzdelávanie  bolo realizované z

a/  projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+

b/ z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021,

ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.