Menej byrokracie- sen sa plní

Domov/Menej byrokracie- sen sa plní

Menej byrokracie- sen sa plní

Účinnosťou zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon o byrokracii) v platnom znení (ďalej ako „zákon o byrokracii“) 1. septembra 2018 došlo v tzv. prvej vlne znižovania administratívnej záťaže k zrušeniu povinností predkladať niektoré výpisy vo forme písomných príloh pre fyzické a právnické osoby. Konkrétne sa to týkalo výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a výpisu z listu vlastníctva. Od 1. januára 2019 sa povinnosť predloženia vo forme listinnej prílohy zrušila aj vo vzťahu k výpisu z registra trestov.

V tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe. Orgány verejnej moci tak budú postupne podľa delenej účinnosti zákona o byrokracii povinné získavať údaje o fyzických a právnických osobách z ďalších zdrojových registrov ako informačných systémov verejnej správy, ktorými sú:

 1. register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,1
 2. centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
 3. centrálny register študentov,
 4. informačný systém finančnej správy,2
 5. informačný systém Sociálnej poisťovne,3
 6. informačný systém zdravotnej poisťovne.4

 

Druhá vlna bude realizovaná postupne v troch termínoch, kedy od uvedených dátumov nebude povinné predkladať písomné výpisy, a to nasledovne:

I. Od 1. septembra 2019

 1. výpis z registra nadácií ,
 2. výpis z registra občianskych združení,
 3. výpis z registra neinvestičných fondov,
 4. výpis z registra neziskových organizácií,
 5. výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom,
 6. potvrdenie o návšteve školy, ktoré sa vzťahuje na základné, stredné aj vysoké školy.

 

II. Od 1. decembra 2019

 1. potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
 2. potvrdenie o nedoplatkoch na colnom dlhu ,
 3. potvrdenie o nedoplatkoch na pokutách a iných platbách uložených podľa colných predpisov,
 4. potvrdenie o nedoplatkov na dani z pridanej hodnoty,
 5. potvrdenie o nedoplatkoch na spotrebnej dani pri dovoze,
 6. potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení.

 

 III. Od 1. januára 2021

 1. potvrdenie o nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie
 2. potvrdenie o nedoplatkoch na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

 

V jednom prípade je orgán verejnej moci oprávnený uvedené výpisy žiadať v papierovej podobe a to, ak z technických príčin nie je možné ich zabezpečenie z informačných systémov verejnej správy bezodkladne. Iba v tomto výnimočnom prípade je orgán verejnej moci oprávnený príslušné výpisy zo zdrojových registrov požadovať od fyzických a právnických osôb v listinnej podobe 5  (§1 ods. 6 zákona o byrokracii).

Ako si obec/mesto/VÚC alebo iný orgán verejnej správy potrebné výpisy zabezpečí?

Údaje obsiahnuté v informačných systémov verejnej správy jednotlivých inštitúcií sú zdieľané integráciou tzv. referenčných údajov v Centrálnej správe referenčných údajov, prostredníctvom ktorej si potrebné údaje a výpisy orgány verejnej moci zabezpečia, a to cez portál

 http://oversi.gov.sk/

Pristupovať do portálu budú môžu všetci zamestnanci verejnej správy, ktorí majú zákonný nárok overovať si príslušné skutočnosti o bezúhonnosti, či o vlastníctve nehnuteľnosti alebo o aktuálnom stave podnikateľa – fyzickej / právnickej osoby. Do portálu budú môcť pristupovať pomocou vopred zriadených prihlasovacích účtov v zabezpečených sieťach GovNet, Finnet a pod., prípadne prostredníctvom svojho eID v sieti internet.

Na to, aby obec mohla využívať portál a plniť tak úlohy v zmysle zákona o byrokracii, je povinná požiadať o zriadenie prístupu do tohto portálu prostredníctvom žiadosti.

O prístup je možné požiadať TU:

O uvedenej možnosti boli všetky obce a mestá, ktoré nemajú systém Dátové centrum obcí a miest informované Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (UPVII) zaslaním správy do ich elektronických schránok.

Pre pochopenie systému a špecifík fungovania výkonu verejnej moci elektronicky odporúčame nasledovné odborné platformy UPVII , kde môžete nájsť potrebné vysvetlenia a pomoc ako orgán verejnej moci:

https://datalab.digital/

https://datalab.digital/o-nas-vizia/

 https://stopbyrokracii.sk/verejna-sprava/

Fyzické osoby ako aj neziskové organizácie zase môžu informácie čerpať aj TU:

https://stopbyrokracii.sk/pre-obcanov/

https://datalab.digital/obcan-podnikatel/

V zmysle vyššie uvedeného je od predkladania výpisov v listinnej podobe oslobodená aj právnická osoba. Mimovládne neziskové organizácie tak od 1. septembra 2019 (a následne ďalších dátumov účinnosti v zmysle zákona) nie sú povinné orgánom verejnej moci predkladať stanovené výpisy v listinnej podobe ale len poskytnúť údaje potrebné na to, aby si ich príslušný orgán vedel zabezpečiť.

Mgr. Miroslava Kušníriková

_________________________

podľa §4 ods. 1a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci platnom znení o mimovládnych neziskových organizáciách poskytne údaje do registra právnických osôb orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu právnických osôb, do ktorej zápis je podmienkou vzniku právnickej osoby §4 ods. 1a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb platnom znení

v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,

v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia.

v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti

Listinná podoba výpisu nesmie byť staršia ako 30 dní a s výnimkou ak ide o hlásenie pobytu podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení

ZDROJ: http://itretisektor.sk

9. august, 2019|