Počas víkendu 22.-24.4.2022 sa stretlo 12 mladých ľudí zo školských parlamentov na akreditovanom školení Líder školského parlamentu, ktoré realizovala Rada mládeže Žilinského kraja.

Hlavné témy vzdelávania boli : Kompetenčný profil mladého lídra v školskom parlamente,  Efektívna komunikácia, Aktívne počúvanie a spätná väzba v komunikácii, Zostavenie a vedenie prezentácie, zvládnutie emócii a problémov pri prezentácii, Legislatíva týkajúca sa školských parlamentov,  Definovanie a typológia tímov, tímové roly, Vývoj tímu, tímová dynamika, efektivita tímu a jeho riadenie, Základy SWOT analýzy a jej využitie pre podporu školského parlamentu.

Teraz na  účastníkov čaká 2 fáza dištančného vzdelávania, ktorej súčasťou je vytvorenie SWOT analýzy vlastného školského parlamentu a  rozbor zorganizovanej krátkodobej aktivity. Tretia fáza bude prezenčná 27-29.5.2022

Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizovala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.