Koordinátori a koordinátorky žiackych školských rád sa 15.-16. novembra 2021 stretli na workshopovom stretnutí, ktoré bolo zamerané na skvalitnenie činnosti žiackych školských rád stredných škôl, na vedenie a komunikáciu s členmi ŽŠR, aká je rola koordinátora v ŽŠR, motiváciu i prospešnosť ŽŠR pre školu i zainteresovaných ľudí (žiakov, členov, koordinátorov a iných), zdieľanie príkladov dobrej praxe a iné témy týkajúce sa činnosti a práce koordinátora a koordinátorky.

Účastníkom boli predstavené aj ďalšie materiály, ktoré môžu podporiť ich činnosť.

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.