Rada mládeže Žilinského kraja  ako členská organizácia Rady mládeže Slovenska sa aktívne zapojila do zberu názorov mladých ľudí na aktuálne témy ich života.

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je zapájať mladých ľudí do tvorby politík na národnej a európskej úrovni. V zásade ide o to, aby sme zistili a zozbierali názory mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov na témy daného cyklu EDM a to Udržateľná zelená Európa a Inkluzívne spoločnosti. Spracované odpovede mladých následne Rada mládeže Slovenska zašleme do Európskej komisie, ktorá na ich základe vytvorí “odporúčania” pre členské štáty EÚ. Týmito odporúčaniami sa následne budú zaoberať v rôznej podobe aj politici na Slovensku.

Mladí ľudia vyjadrujú svoje názory na nasledovné otázky:

  • Aké sú kľúčové charakteristiky informačných zdrojov a vzdelávacích príležitostí pre mladých ľudí, ktoré sa tematicky venujú klimatickej zmene a prepojeniu klimatickej zmeny so sociálnymi nerovnosťami? Ak takéto informačné zdroje a vzdelávacie príležitosti vo vašej krajine (komunite) neexistujú, ako by mali vyzerať?
  • Existujú na Slovensku úspešné mechanizmy a metódy, ktoré by zabezpečovali zohľadnenie potrieb mladých ľudí v rozhodovacích procesoch s dopadom na súčasný život a budúcnosť mladých ľudí? Vedia o nich mladí ľudia na Slovensku? Ak takéto mechanizmy neexistujú, ako by mali vyzerať alebo aké príklady z iných kontextov považujete za užitočné a úspešné?
  • Ako sa možno v rámci participatívnych mechanizmov vyhnúť „youthwashingu“, zabezpečiť aby osoby s rozhodovacou právomocou niesli zodpovednosť za to, čo bolo dohodnuté v rámci rôznych participatívnych aktivít? Ak takéto mechanizmy „zodpovednosti“ neexistujú, ako by mali vyzerať (aby boli úspešné)?
  • Čo by mohlo pomôcť rôznym skupinám marginalizovaných mladých ľudí, aby sa mohli zapojiť do tematicky environmentálne ladených zahraničných mobilitných programov
  • Aké kľúčové prvky infraštruktúry (napr. doprava, bývanie, služby atď.) musia byť dostupné pre mladých ľudí, aby ich podporili v udržateľnom živote? Ako môžu tieto kľúčové prvky infraštruktúry fungovať v synergii s cieľom podporiť mladých ľudí v udržateľnom živote?

Každý mladý človek môže vyjadriť svoj pohľad aj cez nasledovný DOTAZNÍK

Tak sa pridajte aj vy a vyjadrite svoj názor.