Mladí ľudia z rad mládeže obci a mládežníckych parlamentov sa stretli na 3-dňovom vzdelávaní 23.-25.7.2021 v Párnici.

Témy ako  zásady komunikácie: aktívne počúvanie, podávanie a prijímanie spätnej väzby, vedenie štruktúrovaného dialógu, predchádzanie konfliktných situácií v komunikácii,  zásady fungovania, úlohy a pôsobnosti obecnej rady mládeže ako mládežníckeho parlamentu obce, ktorý pracuje v tíme,  zásady implementačnej, monitorovacej a vyhodnocovacej činnosti a ďalšie boli súčasťou dynamického vzdelávania.

Aktivita je realizovaná z

a/  projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+

b/ z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021,

ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.