Uzávierka: 31.marca 2022

Výška grantu: 10 000- 15 000 eur

Cieľom grantového programu je priniesť do miest, obcí a komunít funkčné zelené riešenia a zelené inovácie, z ktorých bude mať úžitok široká verejnosť a ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie mikroklímy, podporu biodiverzity, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, úsporu energií a prírodných zdrojov a podporu cirkulárnej ekonomiky.

Projekt musí byť zameraný na jednu oblasť:

  1. Zelené riešenia
  2. Zelené inovácie

Oprávnený subjekt

  • občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond;
  • mesto, obec, škola;
  • centrum voľného času, knižnica, múzeum, galéria;
  • účelové zariadenie cirkvi.

Viac informácií a formuláre nájdete TU

Zdroj: Slovenská Sporiteľňa