Uzávierka: 11. apríla  2022

Výška grantu: 15 000 eur

Do 11.4.2022 je možné požiadať o dotácie na podporu práce s mládežou. Na jeden projekt je možné žiadať do 15.000 eur. Tematické oblasti pre projekty sú:
* Podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-patologickými javmi
* Podpora inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
* Rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou
* Informačné a poradenské služby pre mládež
* Podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti
* Komplexná a zmysluplná post-covidová reintegrácia mládeže
* Rozvoj kritického myslenia mládeže a prevencia šírenia dezinformácií
* Zvyšovanie povedomia mládeže v oblasti civilnej ochrany
* Aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov vojnového konfliktu na Ukrajine
Viac informácií a formuláre nájdete TU
Zdroj: Iuventa