Rada mládeže Žilinského kraja  vyhlasuje  video súťaž zameranú na zviditeľnenie hodnôt a prínosu Európskej únie pre mladých ľudí očami a skúsenosťami mládeže.

PRAVIDLÁ ÚČASTI VO VIDEO SÚŤAŽI.

Zapojiť sa môže každý mladý človek vo veku 13 – 30 rokov, ktorý od 17.3.2021 do 20.4.2021 doručia originálne video, ktoré spĺňa tieto pravidlá:

1/ Videá musia mať obsahové zameranie na tému :

ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM.

2/ Video môže obsahovať:

a/ pozitívne osobné skúsenosti mladých ľudí so svojím  zážitkom, prínosom, obohatením, ktorý im projekt EÚ umožnil,

b/ skúsenosti iných mladých ľudí, ktorým ponuky EÚ umožnili nové rozvíjať vedomosti, zručnosti či osobné postoje,

c/ rozhovory s európskymi poslancami, úradníkmi európskych inštitúcií zamerané na podporu života mladých ľudí,

d/ iné kreatívne vzdelávacie nápady zamerané na tému video súťaže.

3/ Poslanie videa: motivačno-vzdelávací rozmer.

4/ Maximálna dĺžka videa je 10 minút.

5/ Jeden účastník/ zoskupenie môže do súťaže zaslať jedno video.

6/ Celé video musí byť originálne, žiadna časť nesmie obsahovať doteraz zverejnené videá.

7/ Použitá hudba alebo obrázky nesmú porušovať autorské práva.

8/ Každé doručené video musí obsahovať:

V úvode názov: Čo ponúka európska únia mladým ľuďom.

                           V závere: @Meno a Priezvisko autora, rok zhotovenie, použitá hudba resp. obrázok.

                                             Vyhlasovateľ: Rada mládeže Žilinského kraja

9/ Akceptované sú formáty videí: mp4, avi, mov.

10/ Video musí byť spracované v slovenskom alebo anglickom/českom jazyku.

HODNOTENIE DORUČENÝCH VIDEÍ

Doručené krátke videá budú hodnotené v 2 kolách.

V prvom kole budú  videa hodnotené  odborníkmi na projekt Európskej únie. Súťažným videám bude pridelené číslo. Video bude pre hodnotiteľov anonymne. Každý z hodnotiteľov ohodnotí súťažné video neverejne, podľa vopred stanovených kritérií  pomenovaných v obsahu výzvy.

Prvé tri videá získajú odmenu  vo forme darčekovej poukážky: Darčeková poukážka: 1. miesto vo výške 150,00€  2. miesto vo výške 100,00€ 3. miesto vo výške 50,00€. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné, výsledky nebudú oznamované jednotlivcom elektronickou poštou.

V druhom kole bude videá môcť hodnotiť široká verejnosť cez sociálne siete, kde budú pod anonymným číslom zverejnené. Na základe získaných počtov laikov vytvoria v určenom čase vytvoria poradie. Videá s najvyšším počtom laikov budú odmenené ďalšími darčekovými poukážkami: 1. miesto vo výške 150,00€,  2. miesto vo výške 100,00€, 3. miesto vo výške 50,00€.

Každý zo zapojených obdrží aj sladkú odmenu.

Vyhlásenie ocenení bude  25.mája 2021 z oboch kôl elektronickou formou. 

DORUČENIE VIDEA

1/ informácie o doručení videa je potrebné zaslať  do 20.4.2021 na mail rmzk@rmzk.sk

Mail bude obsahovať:

a/ Meno a priezvisko autora (resp. zástupcu skupiny),

b/ Rok narodenia autora,

c/ Bydlisko autora (plnú adresu),

d/ Kontakt (e-mail),

e/ link na stiahnutie videa (Video musí byť doručené cez internetové portály z ktorých ho bude možné stiahnuť).

Do predmetu mailu uviesť: EÚ MLADÝM ĽUĎOM

 Autor, ktorý video doručí do súťaže dáva doručením  vyhlasovateľovi súťaže súhlas so zverejnením a medializáciou videa, a to ako celku, tak aj jeho časti aj po ukončení súťaže.

V prípade použitia videa ako vzdelávacieho materiálu sa vopred vzdáva akejkoľvek odmeny po jeho použití.

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.