Zástupcovia krajských rád mládeže, Rady mládeže Slovenska sa v zasadačke Rady mládeže Žilinského kraja 14.09.2020 stretli na pracovnom rokovaní s poslancom a predsedom Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Richardom Vašečkom. Okrem predstavenia činnosti a práce krajských rád mládeže sa podstatná časť rokovania venovala podpore budúcej činnosti krajských rád mládeže, Rady mládeže Slovenska ale aj ostatných mládežníckych organizácií. Vzhľadom na to, že končí programové obdobie dotačných schém  programov pre mládež z MŠVVaŠ SR veľká časť rokovania bola zameraná na návrhy podpory na nové programové obdobie.

” Považujem za dôležité nájsť si pre nich čas, pretože oni svoj čas venujú našim deťom, našej budúcnosti. Ďakujem im za to.” na facebooku uverejnil k stretnutiu poslanec a predseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Richard Vašečka.