V Žiline sa 9.5.2024 konala medzinárodná konferencia zameraná na tému ako predchádzať vyhoreniu a podpore duševného zdravia. Bola vyvrcholením medzinárodného projektu „ Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie“.

Skoro 100 účastníkov z rôznych krajín sa zúčastnilo medzinárodnej konferencie, ktorá bola zameraná na predchádzaniu vyhorenia pri práci s mládežou a pri pomocných profesiách. Počas konferencie boli prestavené výstupy spoločného projektu „ Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie“, do ktorého od roku 2022 boli zapojené organizácie Sirius- Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i  istraživanje z Chorvátska,  Petrklíč help, z.s z Česka, Rada mládeže Žilinského kraja a organizácia IPčko. Profesionálnu sféru zastupovala organizácia, ktorá sa venuje tvorbe aplikácií virtuálnej reality  SPACE s.r.o.

Počas 24 mesiacov spoločne vytvorili súbor simulačných aktivít vo virtuálnej realita zameraný na predchádzanie stresu a vyhorenia pri práci s mládežou s prípadovými štúdiami, ktoré sú obsahom virtuálnej aplikácie. Aby bolo možné aplikáciu používať aj pri neformálnom vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou bola vytvorená „Metodika neformálneho vzdelávania pracovníkov s mládežou zameraná na predchádzanie stresu a vyhoreniu u mladých lídrov s využitím simulačných aktivít virtuálnej reality“. K metodike je ponúknutý „Manuál pre pracovníkov s mládežou ako implementovať vzdelávacie bloky, metodiku so simulačnými aktivitami virtuálnej reality do práce s mladými lídrami.“

Všetky pomenované výstupy boli predstavené účastníkom konferencie. Mali možnosť si vyskúšať virtuálnu aplikáciu, diskutovať ako prakticky budú vytvorené materiály využívať pri svojej práci, aby podporili duševné zdravie svojich zverencov s ktorými pracujú.

Projekt Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie“ sa realizovala vďaka podpore z programu Erasmus +.