Radu mládeže Žilinského kraja v roku 2022 ( doposiaľ) tvorí 62 mládežníckych zoskupení zo Žilinského kraja, ktoré priamo pracujú s deťmi a mládežou s tiež obhajujú a zastupujú ich záujmy.
 
Ide o:
– 18 mládežníckych organizácií, ktoré majú 4 781 členov pracujúcich v 208 základých kolektívoch ( spoločenstvách, skupinách a pod.)
– 7 mládežníckych parlamentov a rád mládeže obci s 82 členmi, ktorí zastupujú 3 375 mladých ľudí v mestách a obciach kraja
– 37 školských parlamentov( bývalých žiackych školských rád), ktoré obhajujú záujmy 13 274 mladých ľudí na školách. Uvedené školské parlamenty majú 240 členov- žiakov škôl.
 
Podľa regiónov: Kysuce – 4 zoskupenia, Orava – 22 zoskupení, Liptov- 11 zoskupení, Turiec- 7 zoskupení a Horné Považie- 18 zoskupení.
Členské mládežnícke zoskupenia nájdete tu: https://www.rmzk.sk/o-rmzk/clenovia-rmzk/
 
Uvedené čísla predkladáme na základe čestných vyhlásení členských zoskupení, ktoré takto každoročne potvrdzujú členstvo v Rade mládeže Žilinského kraja.